Privatumo politika

I. Sąvokos:

 1. Svetainė – REFLECTUS svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.reflectus.lt.
 2. REFLECTUS – UAB “Refleksija“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304992411, registruotos buveinės ir biuro adresas – Žalgirio g. 92, LT-09300 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@reflectus.lt, telefono numeris +370 5 2620494.
 3. Vartotojas – bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, kuris naudojasi Svetaine.
 4. Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje.
 5. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
 8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 9. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 10. Bendrieji reikalavimai – 2018 m. gegužės 25 dienos Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, angl. GDPR).
 11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
 12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. Bendrosios nuostatos:

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie gauna patvirtinimą elektroniniu paštu užsiprenumeravę naujienlaiškį. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
 4. Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje.
 5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai REFLECTUS gauna asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas užsako per Svetainę naujienlaiškį.

III. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

 1. Renkami ir saugomi dalis arba visi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
 2. Naudojantis Svetaine į Vartotojo kompiuterį yra įrašomi Slapukai, skirti rinkti statistinei lankomumo informacijai, užtikrinti Paslaugų kokybę ir efektyvų naudojimąsi Svetaine. Detali informacija apie Slapukus: Slapuko pavadinimas,Paskirtis, Sukūrimo momentas, Galiojimo laikas.
 3. Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti REFLECTUS įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Mes naudojame slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį naudojantis šia svetaine. Spauskite „Patvirtinti“, jog perskaitėte ir priimate mūsų slapukų politiką. Galite blokuoti slapukų naudojimą arba juos išjungti nustatymuose.”
 4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

IV. Asmens duomenų naudojimo tikslai:

 1. Renkami ir saugomi dalis arba visi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
 2. Naudojantis Svetaine į Vartotojo kompiuterį yra įrašomi Slapukai, skirti rinkti statistinei lankomumo informacijai, užtikrinti Paslaugų kokybę ir efektyvų naudojimąsi Svetaine. Detali informacija apie Slapukus: Slapuko pavadinimas,Paskirtis, Sukūrimo momentas, Galiojimo laikas.
 3. Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti REFLECTUS įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Mes naudojame slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį naudojantis šia svetaine. Spauskite „Patvirtinti“, jog perskaitėte ir priimate mūsų slapukų politiką. Galite blokuoti slapukų naudojimą arba juos išjungti nustatymuose.”
 4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

V. Paskyros

 1. REFLECTUS Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes REFLECTUS yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra REFLECTUS Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos REFLECTUS taikytinos taisyklės.
 2. REFLECTUS turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose: @reflectus.lt – (socialinis tinklas Facebook; socialinis tinklas Linkedin);

VI.Asmens duomenų teikimas

 1. REFLECTUS informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
  2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

VII. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

 1. Vartotojas suteikia teisę REFLECTUS rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą REFLECTUS rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis bet kuriuo metu. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. REFLECTUS, iš Vartotojo gavus tokį pranešimą, nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad REFLECTUS turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 2. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti, kokius asmens duomenis REFLECTUS surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į REFLECTUS el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. REFLECTUS įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 3. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į REFLECTUS elektroniniu pašto adresu prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. REFLECTUS įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 4. REFLECTUS asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus atvejus, kai šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis REFLECTUS turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu REFLECTUS yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu REFLECTUS yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
 6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į REFLECTUS el. paštu info@reflectus.lt .

VII. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

 1. Renkami ir saugomi dalis arba visi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
 2. Naudojantis Svetaine į Vartotojo kompiuterį yra įrašomi Slapukai, skirti rinkti statistinei lankomumo informacijai, užtikrinti Paslaugų kokybę ir efektyvų naudojimąsi Svetaine. Detali informacija apie Slapukus: Slapuko pavadinimas,Paskirtis, Sukūrimo momentas, Galiojimo laikas.
 3. Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti REFLECTUS įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Mes naudojame slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį naudojantis šia svetaine. Spauskite „Patvirtinti“, jog perskaitėte ir priimate mūsų slapukų politiką. Galite blokuoti slapukų naudojimą arba juos išjungti nustatymuose.”
 4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

VIII. Asmens duomenų apsauga

 1. REFLECTUS užtikrina, jog Vartotojo pateikiami asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. balandžio 8 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti Svetainėje ir elektroniniu paštu.