Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Pirkimo-pardavimo taisyklės

  /  Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant paslaugas svetainėje www.reflectus.lt arba edu2.reflectus.lt (toliau – „Internetinė svetainė“).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje suformuojama norimą paslaugų krepšelį, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.4. Visi pranešimai tarp šalių siunčiami Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Gavus apmokėjimą už Reflectus licenciją, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui suteikti prieigą prie internetinės reflektavimo platformos Reflectus ir (arba) internetinių mokymo platformos modulio.

4.3. Gavus apmokėjimą už Reflectus teikiamas paslaugas (mokymus, seminarus ar kitas ugdomojo pobūdžio veiklas), Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju dėl šių paslaugų įgyvendinimo sąlygų.

4.4. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Reflectus licencijas arba mokymų paslaugas svetainės nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti mokymų paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine svetaine, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti kursą bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas iki paslaugų suteikimo termino pradžios.

5.3. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.4. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti elektroniniu paštu info@reflectus.lt.

Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

6.1. Pirkėjas, naudodamasis internetine svetaine, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Reflectus licencijas arba mokymų paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl licencijų arba paslaugų pristatymo (įgyvendinimo) netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas elektroninis paštas.

6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.5. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis internetine svetaine.

6.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7. Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymas ir garantinės sąlygos

7.1. Prekių kainos internetinėje svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais (jei PVM yra taikomas, apie tai yra nurodoma atskirai).

7.2. Pirkėjas turi atsiskaityti už prekes per Paysera sistemą.

7.3. Tik gavus apmokėjimą už Reflectus licencijas, Pardavėjas pradeda generuoti prisijungimo prie internetinės reflektavimo sistemos Reflectus arba nuotolinių mokymų platformos modulio galiojimo terminą, nurodytą įsigyjamos licencijos aprašyme.

7.3. Tik gavus apmokėjimą už mokymų paslaugas, Pardavėjas inicijuoja kontaktą su Pirkėju, kurio metu yra derinami įsigytų paslaugų sąlygos ir terminai.

8. Pinigų grąžinimo sąlygos

8.1. Pinigai už įsigytas Reflectus licencijas nėra grąžinami. Įsigytos licencijos galios viso licencijų aprašyme nurodyto termino metu.

8.2. Pinigai už įsigytas mokymų paslaugas yra grąžinami tuo atveju, jei Pirkėjas apie šios sutarties nutraukimą informuoja ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki paslaugų suteikimo termino dienos. Tokiu atveju gali būti grąžinama iki 100 procentų sumokėtos sumos.

8.3 Jeigu mokymai yra transliuojami internetu ir dalyvis dėl savo techninių galimybių, nesupratimo kaip prisijungti per atsiųstą nuorodą, asmeninio interneto trukdžių neprisijungia, prisijungia pavėlavęs, negirdi ar nemato mokymų transliacijos – pinigai už mokymus negrąžinami.

8.4. Jeigu nuotoliniai mokymai negali įvykti, nutrūksta jų transliacija dėl su Pardavėju susijusių techninių aplinkybių (elektros tiekimo nutrūkimo, interneto trikdžių, techninės įrangos gedimo, mokymo platformos trikdžių) – su dalyviais nedelsiant susisiekiama, informuojama apie problemos sprendimo variantus, Mokymai išsprendus problemas tęsiami. Jeigu mokymus tenka perkelti į kitą mokymų datą ir dalyvis negali sudalyvauti, pinigai grąžinami.

9. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

9.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

9.2. Pardavėjas užtikrina, kad asmens duomenys būtų kaupiami, saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos principų.